Verdeelsystematiek

De subsidieaanvragen die binnenkomen worden beoordeeld volgens een vooraf bepaalde verdeelsystematiek. Bij de regeling staat vermeld volgens welke systematiek de aanvragen beoordeeld worden.

First come first serve 

 • Subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst beoordeeld. 
 • Een aanvraag moet op basis van de beoordelingscriteria minimaal 70 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen. 
 • De termijn waarbinnen aanvragen ingediend kunnen worden is meestal langer dat bij een tender. 
 • Is een ingediende aanvraag onvolledig, dan is het mogelijk de ontbrekende informatie aan te vullen. 
 • Voor de toekenning van de subsidie worden de aanvragen gerangschikt op de datum waarop de aanvraag compleet is. 
 • Indien een aanvraag onvolledig is ingediend, is het dus van belang de aanvraag zo spoedig mogelijk aan te vullen. 
 • Andere aanvragen die intussen compleet zijn ingediend of volledig gemaakt, gaan voor. 
 • Zijn er er op het moment dat het beschikbare budget wordt overschreden meerdere aanvragen met voldoende punten én met dezelfde datum compleet, dan volgt een loting voor de volgorde van toekenning.

Tender 

 • De aanvraag binnen een bepaalde, beperkte, termijn worden ingediend. 
 • De openstellings- en de sluitingsdatum van deze termijn worden gepubliceerd door de beheerautoriteit. 
 • De aanvraag moet compleet ingediend zijn op de dag van de sluiting. 
 • Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. 
 • Na de sluitingsdatum worden deze subsidieaanvragen gelijktijdig in behandeling genomen. 
 • Er vindt dan een puntentoekenning plaats op basis van beoordelingscriteria die van tevoren zijn vastgesteld. 
 • Een aanvraag moet minimaal 70 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen. 
 • Vervolgens worden alle aanvragen met meer dan 70 punten gerangschikt van hoog naar laag. 
 • Daarna wordt op volgorde van boven naar beneden de subsidie toegekend, totdat het maximum van het beschikbare budget (subsidieplafond) is bereikt. 
 • Zijn er op het moment dat het beschikbare budget wordt overschreden meerdere aanvragen die hetzelfde puntenaantal hebben dan volgt een loting voor de volgorde van toekenning. De datum van indiening speelt hierbij geen rol.